DISPOSERVICE  – LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lūdzu, veltiet laiku, lai uzmanīgi izlasītu šos noteikumus un nosacījumus, pirms izmantojat kādu no mūsu pakalpojumiem. Šeit ietvertie Noteikumi attieksies uz jebkuras mūsu platformas vai pakalpojuma izmantošanu neatkarīgi no tā, kā tiem piekļūt.

Vispārīgie noteikumi

DispoService ar Vietnes atbalstu nodrošina tiešaiststes pakalpojumu Izpildītājiem unpotenciālajiem Pasūtītājiem, kuriem ir nepieciešami Izpildītāju pakalpojumi. Lietojotpakalpojumu šajā vietnē, Lietotājs piekrīt visiem Lietošanas noteikumiem. Ja Lietotājs nepiekrītšiem noteikumiem, tam nav tiesību izmantot šo Vietni vai saņemt pakalpojumu

Regulējošā likumdošana un jurisdikcija

Lietošanas noteikumi tiek reglamentēti saistībā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Strīdi unnesaskaņas, kas var rasties attiecībā ar šiem Lietošanas noteikumiem tiks izskatītas tikai LatvijasRepublikas tiesu jurisdikcijā.

Izmaiņas

DispoService saglabā tiesības atjaunot un mainīt šos Lietošanas noteikumus jebkurā laikā, pēcsaviem ieskatiem bez paziņojumiem. Pasūtītājam un Pakalpojuma sniedzējam regulāri jāsekolīdzi izmaiņām Lietošanas noteikumos. Lietotājs ir atbildīgs par Lietošanas noteikumuatjauninājumu vai izmaiņu apstiprināšanu, regulāri apmeklējot Vietni.

Informācijas precizitāte

Osa Group SIA maksimāli cenšas nodrošināt informācijas precizitāti un pareizību, tomēr nevargarantēt pilnu informācijas ticamību. Uzņēmums neatbild par grūtībām vai zaudējumiem, kasradušies Satura kļūdu dēļ.

Izmantojot DispoService Pakalpojumu, Lietotājs atzīst, ka Uzņēmums nerīkojas darba uzņēmējavai aģenta vārdā, kā arī nav atbildīgs par Izpildītāju darbu kvalitāti. Pasūtītājs atbild parIzpildītāja izvērtēšanu un noteikumu saskaņošanu par izvēlētajiem Pakalpojumiem, kurus Izpildītājs apņemas izpildīt. Uzņēmums netiek iesaistīts un nenes atbildību par Pakalpojumu, līguma un vienošanās noteikumiem starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

Pirms Pakalpojuma noslēgšanas starp Pasūtītāju un Izpildītāju, DispoService iesaka pieprasītIzpildītāja kvalifikācijas un citus dokumentus, lai izvērtētu Izpildītāja atbilstību savāmvajadzībām. Uzņēmums nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai problēmām, kas varrasties Pasūtītājam informācijas nesaņemšanas vai nepārbaudīšanas dēļ.

Saturs

Pasūtītājs garantē, ka Vietnes un Pakalpojuma lietošana tiks veikta likumīgiem mērķiemnepārkāpjot citu Lietotāju tiesības. Kā arī netiktu ierobežota Pakalpojuma izmantošana citiemLietotājiem. Visiem vietnē izvietotajiem materāliem (ziņām, profila saturam, darba aprakstiem)jāatbilst un jābūt pieņemamiem ētikas un morāles ziņā.

Jebkura informācijas, kas tiek ievietota vietnē nedrīkst saturēt sekojošo:

· ​Izteikt aizvainojumus vai peizīmes, kas ir rasistiska, seksiska vai cita veida aizvainojošarakstura

· ​Iekļaut informāciju, piemēram, e-pastu, telefona numuru, mājaslapu vai citukontaktinformāciju tajos laukos kur tas nav paredzēts

Lietotājs ir pats atbildīgs par visu informāciju, kas tiek ievietota vietnē, nosūtīta vai dalīta arcitiem Lietotājiem izmantojot savus reģistrācijas datus. DispoService neatbild gadījumos, kadtrešā persona nesankcionēti izmanto Lietotāja reģistrācijas datus. Lietotājs piekrīt, ka visspublicētais, nosūtītais vai saistītais saturs ar viņu, ir pilnībā tās personas atbildība, kura šo saturuir radījusi.

Lietotājs piekrīt, ka Uzņēmums nenes atbildību par Saturu, kurš ir pieejams caur Pakalpojumu.Gadījuma, ja Vietnē ir izvietota norāde uz citu interneta lapu, kas ir neatkarīga no Vietnes.Uzņēmums neatbild par šo, citu lapu Saturu, kā arī negarantē to uzticamību. Lietotājs peikrīt, ka gadījumā, ja tiek veikta pāreja uz jebkuru citu interneta vietni/lapu, tad Lietotājs to veicapzinoties riskus un atbildību, veicot šo darbību. Lietotājs piekrīt, ka pats izvērtē un saprot visusiespējamos riskus saistībā ar šo darbību.

Uzņēmums nebūs atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, izmantojot Saturu, nosūtīto vaisaņemto informāciju pa e-pastu vai citu pieejamo informāciju Vietnē.

Lietotājs apstiprina un piekrīt, ka Uzņēmumam ir tiesības, bet ne pienākums iepriekšnecaurskatot un nesaskaņojot, pēc saviem ieskatiem dzēst un pārveidot saturu, kas tiek ievietotsVietnē, gadījumā, ja Uzņēmums uzskata, ka tiek pārkāpti Lietošanas noteikumi vai cita iemesladēļ.

Intelektuālais īpašums

Uzņēmumam pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo Vietni. Tajā skaitā, Saturu,attēliem, kodu, formām, dizainu utt. Lietotājs apņemas neizmantot un nekopēt jebkuru Vietnessadaļu bez Uzņēmuma rakstiskas atļaujas.

Lietotājs ir atbildīgs par publikāciju ievietošanu Vietnē, tajā skaitā, failiem, attēliem, tekstiem,video, ierakstiem vai jebkuriem citiem materiāliem, kuri tiek augšupielādēti no Lietotāja puses.Jebkura augšupielādētā publikācija Vietnē, autortiesības saglabā autortiesību īpašnieks. Lietotājsdod atļauju uzņēmumam saglabāt, atspoguļot un izmantot šo Saturu.

Attiecības ar organizācijām un privātpersonām

Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošu uzglabāšanu un nenodošanu trešajāmpersonām. Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka Uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem vaikaitējumiem, kas radušies nesankcionētas piekļuves gadījumā nododot savus piekļuves datus(parole un Lietotājvārdu) trešajāmpersonām.

Lietotāja darbība ar organizācijām un privātpersonām, kas ir atrastas izmantojot Vietni, tajāskaitā apmaksa, preču un pakalpojumu sniegšanu, vai jebkurus citus nosacījumus , piemēramgarantijas un vienošanās, kas ir saistītas ar jebkruu darījumu, tiek slēgtas tikai un vienīgi starpLietotāju un šīm organizācijām vai privātpersonām.

Uzņēmums nezuņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas ir radušiesnoslēgtā darījuma rezultātā. Kā arī uzņēmums neuzņemas atbildību tajos gadījumos, kadnesankcionētas trešās personas pārkāpj Lietotāja tiesības, iegūstot un izmantojot nesankcionētupiekļuvi Lietotāja datiem (Lietotājvārds un parole). Lietotājs tam piekrīt un apstiprina.

Strīda gadījumā, kas radies startp Vietnes Lietotājiem, vai jebkuru citu trešo personu, Lietotājssaprot un apstiprina, ka Uzņēmumam nav pienākums kļūt par šī strīda dalībnieku.

Radušā strīda gadījumā, starp Lietotājiem, Lietotājs atbrīvo Uzņēmumu, tajā skaitā tādarbiniekus, valdes locekļus, aģentus vai juridiskos mantiniekus, no jebkādām pretenzijām,prasīāb vai radušiem zaudējumiem. Kas ir jebkādā veidā staistīti ar radušajiem strīdiem,pretenzijām vai Uzņēmuma servisu.

Reģistrācija, pasūtījumu un piedāvājumu veidošana, atsauksmes

Lietotājam ir jāreģistrējas Vietnē un jāizveido kots, lai kļūtu par Pasūtītāju vai Izpildītāju. Laireģistrētos Vietnē Lietotājam ir jāaizpilda visi obligātie lauki un jāaugšupielādē nepieciešamiedokumenti. Lietotāji ir atbildīgi par profila Saturu un datu precizitāti un likumību.

Vietnē visi Izpildītāji tiks vērtēti ar atsauksmju palīdzību, gadījumā kad tiks noslēgts Pakalpojumu sniegšanas līgums starp Izpildītāju un Pasūtītāju par daļēju vai pilnīguPakalpojuma izpildi.

Pasūtītājs, kas atstāj atsauksmi par Izpildītāju ir atbildīgs par tā Saturu, precizitāti un likumību.Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem, kas radīti saistībā ar atsauksmju Saturu.Uzņēmuma ir tiesības veikt atsaukmsju pārbaudi un dzēst tās pēc autora pieprasījuma. Kā arīpārbaudīt ar mērķi nodrošināt patiesas atsauksmes.

Uzņēmuma ir tiesības atteikt Lietotāja reģistrāciju, pasūtījumu izveidi, pasūtījumu piedāvājumaapstiprināšanu, piekļuvi vietnei, atsaukmsju ievietošanu, gadījumā ja:

· ​tiek izmantota nesankcionēta informācija, piemēram, e-pasta adrese, telefona numurs vaicita kontaktinformācija;

· ​tiek izmantota jebkāda necenzēta leksika, neētiska uzvedība Vietnes vidē, kas aizskarLietotāju, Uzņēmumu vai citas personas;

· ​tiek ļaunprātīgi izmantota reģistrācijas informācija, vai nepilnīgi sniegta reģistrācijasinformācija un pēc vairākiem pieprasījumiem tā netiek papildināta;

· ​nelikumīgi vai ļaunprātīgi tiek izmantota pasūtījumu, piedāvājumu vai cita informācija;

· ​Ļaunprātīgi tiek izmantota jebkura Vietnes funkcionalitāte.

Apmaksas kārtība

Par sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs norēķinās veicot apmaksu ar kredītkarti drošāmaksājuma saitē ar Stripe maksājumu sistēmu.

Naudas atmaksas nosacījumi pasūtītājiem

Pasūtītajam ir tiesības pieprasīt Uzņēmumam iztērētās naudas atmaksu par pasūtījumu, kas tika izpildīts caur Disposervice servisu. Pasītītājam ir jāiesniedz rakstisks pieteikums uz naudas atmaksune vēlāk kā 7 dienas no pasūtījuma uzsākšanas datuma.

Pasūtītājs saprot, ka pieteikuma izskatīšana un naudas atmaksa var aizņemt līdz 10 darba dienām.Pasūtītājs piekrīt, ka Uzņēmums atstāj aiz sevis tiesības neatgriezt naudu, ja viņa rīcībā tikskonstatēta krāpšana, un saprot, ka jebkurš krāpšanas mēģinājums tiks sodīts ar profila bloķēšanuvietnē, kā arī tiks saukts pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Profila dzēšana

Lietotājam ir tiesības pieprasīt vai pašam dzēst savu profile Vietnē. Dzēšot profile Vietnē, visi Lietotāja dati tiks dzēsti, kā arī leitotājs zaudēs piekļuvi Vietnei.

Ierobežojumi

Lietotājs apstiprina, ka Uzņēmums pēc nepieciešamības var uzlikt dažādus ierobežojumusVietnes izmantošanai. Tajā skaitā, attiecībā uz Satura saglabāšanas apjomu, dienu skaitu,publikāciju, e-pastu vai cita veida ziņojumu skaitu un izmēru, kas var glabāties Vietnē.

Lietotājs apstiprina un saprot, ka Uzņēmuma ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt Vietnesvai kādas no tās daļas darbību, nepaziņojot par to Lietotājam. Uzņēmums nav atbildīgs parSatura dzēšanu, neiespējamību to uzglabāt Vietnē vai par jebkādām Servisa izmaiņām,apstādināšanu vai sniegšanas pārtraukšanu.

Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā nodot pilnīgi vai daļēji savas tiesības un pienākumusjebkurai trešajau personai, par to nepaziņojot Lietotājam.

Gadījumā ja rodas jebkāda veida zaudējumi vai bojājumi, kas ir saistīti ar Servisa daļasnodrošināšanu vai nenodrošināšanu (peļnas, vai citiem zaudējumiem), Lietotājs apstiprina unpiekrīt, ka Uzņēmums par to nekādā veidā nav atbildīgs.

Servisa darbības pārtraukšana

Uzņēmumam ir tiesības, bet ne pienākums pārtraukt vai ierobežot Lietotāja konta darbību pēcsaviem ieskatiem, gadījumā ja Uzņēmums uzskata, ka Lietotāja rīcība neatbilst Lietošanasnoteikumiem. Lietotājs piekrīt nemēģināt izmantot Vietni pēc minētajiem piekļuves ierobežojumiem.